“Yeni Anayasa” Teklifi ve Vekillik

Halkı temsil eden vekillerin fikir koyamadığı, kapalı kapılar ardında hazırlanan, AKP ve MHP üst düzey yöneticileri tarafından şekillendirilen ve nihayet Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçen “Yeni Anayasa

teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’na gelerek görüşülmeye başlanacaktır.

Başlangıçta 21 madde olan ve Başbakanın “virgülünü dahi değiştiremeyiz” dediği anayasa değişiklik paketi, Komisyonda18 maddeye düşürülmüştür.

Yeni Anayasa” teklifinin içeriği tam olarak belli olmadan, AKP milletvekilleri boş kâğıda imza atarak söz konusu anayasa değişikliğini önceden onayladıklarını ifade etmişlerdir.

Bu teklif içerisinde millet, vekilleri aracılığıyla kullanmakta oldukları yetkilerinin büyük bir bölümünü tek kişiye devretmektedir. Devredilecek olan yetkiler şunlardır:

- Yeni anayasa teklifi ile hükümeti (yürütmeyi) en güçlü denetim yollarından birisi olan, Meclisin güvenoyu yetkisi ortadan kalkacak, 

- Yeni anayasa teklifi ile yanlış yapan, yetersiz olan, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan yürütme organının üyeleri (başbakan ve bakanları) gensoru ile hükümet etmekten men edemeyecek,

- Yeni anayasa teklifi ile Meclis, egemenliği halka ait kılan en önemli unsur olan kanun yapma tekelini bir başkası (cumhurbaşkanı) ile paylaşacak,

- Yeni anayasa teklifi, Meclisin çıkardığı ve cumhurbaşkanının bir kez veto ettiği kanunu salt çoğunluk yerine meclis üye tam sayısının bir fazlası ile geçirmek üzere meclisin yetkisini kullanmasını zora sokacak,

- Yeni anayasa teklifi ile millet, Cumhurbaşkanına hiçbir gerekçe göstermeden kendi (milletin) meclisini fes etmesi yetkisini vermiş olacak,

- Yeni anayasa teklifi ile millet, kendi meclisinin manevi varlığının ayrılmaz bir parçası olan Başkomutanlık temsil yetkisini tek kişiye devretmiş olacak,  

- Yeni anayasa teklifi ile millet, (Meclisin) bütçeyi reddetme yetkisini kullanarak yürütmeyi denetleme gücünden vaz geçmiş olacak,

- Yeni anayasa teklifi ile TBMM Genel Kurulu’nda bakanların katılımıyla genel görüşme yapılması ve bakanların halkın seçtiği vekillerden oluşan Meclise bilgi vermesi dönemi sona erdirmiş olacak,

- Yeni anayasa teklifi ile milletvekilleri, yürütmeyi (başbakan ve bakanlar)  kontrol mekanizmalarından olan sözlü soru sorama yetkisinden vaz geçmiş olacak.

Yetkili ve etkili bir meclis, yetkili ve etkili bir halk demektir. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte, yetkisiz milletvekilliği ve etkisiz meclis dönemi başlayacaktır. Dolayısıyla vatandaşın hiçbir sorununa çözüm bulamayan, yürütme üzerinde hiçbir etkisi kalmayan milletvekillerinin, halk nezdinde hiçbir itibarı da kalmayacaktır.

Kısaca, basit gibi görülen ve ancak halkın yüzlerce yıl direnerek elde etmiş olduğu bu hak ve yetkiler, “Yeni Anayasa” tasarısına “EVET” diyen vekiller tarafından kendisinin (halkın) elinden alınarak ya tamamen bir kişiye verilecek, ya da paylaşılacaktır.

“Yeni Anayasa” teklifi için oy kullanacak;

Bir vekil düşünün ki, kendisini seçen halkın yetkilerini kısıtlamaya soyunuyor.

Bir vekil düşünün ki, kendini seçen halka karşı yetki değil yetkisizlik için “EVET” oyu veriyor.

Bir vekil düşünün ki, daha fazla özgürlük değil, daha fazla kısıtlama öneriyor.

Bir vekil düşünün ki, kendi beynine değil, bir başkasının beynine güveniyor.

Bir vekil düşünün ki, bir kişinin aklını, 550 kişinin aklından üstün görüyor.

Bir vekil düşünün ki, konuşa konuşa, çekişe çekişe doğruları bulmak yerine, “amirim ne derse doğrudur” zihniyetini üstün görüyor.

Bir bakan düşünün ki, kendisine verilen bakanlık yetkilerinden aldığı talimata uygun olarak vazgeçiyor.

Bir meclis düşünün ki, başbakan ve bakan çıkaramamak üzere kendisini yok ediyor.

Adana halkı;

Buna buna razı olacak mıdır?

Buna müsaade edecek midir?

Cumhuriyet ile birlikte egemenliği eline alan halk, egemenliği devredecek veya paylaşacak mıdır?

Yeni Anayasa” teklifine “EVET” diyen vekiller bir daha bu halkın karşısına çıkabilecek midir?

Bu teklif kabul edilse veya edilmese bir sonraki seçimde halk, pişkin pişkin bir kez daha karşısına çıkan “EVETÇİ VEKİLLERE” “EVET” diyecek midir?