Türk Bayrağı Kanunu’ndan haberiniz yok mu sizin?Düzeltin bu bayrakları

Fettullahi sembollerle donattınız Adana’yı!

   Önce Ceyhan’da başladı bu ne idüğü belirsiz bayrak modası.
Nerden çıkmıştı, hangi akl-ı evvel icat etmişti bilinmez!
    Etkili ve yetkili olduğunu zannettiklerimizi uyarmış ve “Bu yaptığınız Türk bayrağı kanunu’na aykırı” demiştim.
     Cenap Şahabettinh’in dediğince “Anlatamamaktan değil, anlaşılamamaktan korkarım”
   Dinlemediler.
   Bildiklerini okumaya devam ettiler.
    Sıra Adana’ya geldi. kentin dört bir yanını ne idüğü belirsiz, Türk bayrağı olmayıp sadece Türk bayrağı imajı yaratan metalik heykellerle donattılar.
    Hiç dikkat ettiniz mi? Bu sağdan yukarı doğru bakan bayrak Fettullahi kurum ve kuruluşların sembolüydü.. İsteyen devrin Zaman Gazetesi’nin logosuna bakabilir! Yeterli kanıttır. Geçelim.
   Ne diyelim cehalet mi, ihanet mi? İyi niyetle, ‘Cehalet’ diyelim ve uyarmaya devam edelim!     

R. Ören

Türk Bayrağı Kanunu

   Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3. maddesine göre, “şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.”
 

  Türk Bayrağı Kanunu
 

Kanun Numarası : 2893
    Kabul Tarihi : 22/9/1983
   Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 24/9/ 1983     
   Sayı : 18171
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599
  Amaç
   Madde 1 - Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
   Bayrağın Şekli ve Yapımı
   Madde 2 - Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
   Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir.
Dahası
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920
Karar Sayısı : 85/9034
Ekli «Türk Bayrağı Tüzüğünün yürürlüğe konulması; 22/9/1983 tarihli ve
2893 sayılı Kanun'un 2, 3, 6 ve 9 uncu m
F) Ayın ağzı uçum yönüne bakar,

Kaynak: hvvvvvvvvvvvvvvvttp://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18697.pdf